Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim serwis informacyjny
Dane podstawowe
 • Informacje o podmiocie
 • Dokumenty ZSiPOWŁ
 • Kierownictwo Szkoły
 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy
 • Ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne
 • Aktualności
 • Nabór na wolne stanowisko
 • Organizacja szkoły
 • Rekrutacja
 • Kierunki kształcenia
 • Statut
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Inne informacje i dokumenty
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ORGANIZACJA SZKOłY   \  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    Klauzula Informacyjna

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

   

  informuję, że:

   

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek
  Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą
  w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47, tel.: 44 724 27 43,

  email: dyrektor@policealna.net.pl

   

  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

  imię i nazwisko: Katarzyna Wójciak

   tel.: 44 724 27 43;
  email : sekretariat@policealna.net.pl

  1. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (jw.) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
   o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
  2. Dane osobowe wykorzystane będą tylko w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, ewentualnego zawarcia umowy, podjęcia
   lub kontynuowania kształcenia lub realizacji zadań statutowych Administratora.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
   do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
   z przepisów prawa.
  5. Ma Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu
   na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  6. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra